Så här fungerar due diligence för onoterade bolag

15.11.2023

Due diligence är en avgörande del i affärstransaktioner, speciellt för onoterade bolag. Detta är en djupgående granskning som ger en klar bild av företagets hälsa och potential. Vi går igenom varje steg i processen.

Vad är due diligence? 

Due diligence är en omfattande utvärderingsprocess som görs före större affärstransaktioner, som företagsförvärv eller stora investeringar. Det är en metodisk granskning av ett företags finansiella, juridiska, operativa och strategiska aspekter. Målet är att få en detaljerad förståelse av företagets verksamhet, dess tillgångar och skulder, rättsliga förpliktelser, marknadsposition och framtida potential.

Vikten av processen 

Due diligence är avgörande för att ge en klar och objektiv bild av ett företag:

 • Riskhantering: Identifierar potentiella risker och problemområden i ett företag.
 • Informationsgrund: Ger köpare och investerare en djupgående förståelse av företagets verklighet.
 • Grund för beslut: Underlättar välinformerade beslut, vilket minskar risken för obehagliga överraskningar efter en affärstransaktion.

Steg i processen

 1. Förberedelse Företaget som granskas bör samla all nödvändig information. Detta steg är grundläggande för en effektiv due diligence.

  • Samling av dokument: Viktigt att ha alla relevanta dokument tillgängliga.
  • Datarum: Ett säkert utrymme där dokumentation kan granskas.
 2. Finansiell granskning En detaljerad titt på företagets finansiella hälsa är kärnan i due diligence.

  • Finansiella rapporter: Noggrann analys av företagets finansiella historik.
  • Skulder och tillgångar: Utvärdering av företagets ekonomiska förpliktelser och resurser.
 3. Juridisk granskning Att förstå företagets juridiska ställning är avgörande för att undvika framtida risker.

  • Kontrakt och avtal: Granskning av alla juridiska handlingar.
  • Regelverk och efterlevnad: Kontroll av företagets efterlevnad av lagar och regler.
 4. Operativ granskning Denna fas ger insikt i företagets dagliga verksamhet och dess effektivitet.

  • Affärsverksamhet: Analys av hur företaget drivs på en daglig basis.
  • Personal och ledning: Bedömning av företagskulturen och ledningens kompetens.
 5. Strategisk granskning En utvärdering av företagets långsiktiga planer och marknadsposition.

  • Marknadsanalys: Bedömning av företagets ställning i branschen.
  • Tillväxtpotential: Analys av företagets strategier för framtiden.

Genomförande

Genomförandet av due diligence kräver noggrann planering och samarbete. Ett team av experter, ofta inkluderande finansiella rådgivare, jurister och branschexperter, arbetar tillsammans. Tidsramen för due diligence varierar beroende på företagets storlek och komplexitet, men det är viktigt att hålla en regelbunden och öppen kommunikation mellan alla parter under processens gång. 

 • Samarbete är nyckeln: En öppen dialog mellan alla parter är viktigt.
 • Tidsram: Processen bör ha en tydlig och realistisk tidsplan.
 • Rapportering: En omfattande rapport med slutsatser är målet med granskningen.

Efter granskningen

När due diligence är klar, är det dags för nästa steg. Resultaten från granskningen ligger till grund för förhandlingar om villkor och pris. Om granskningen upptäcker problem, är det viktigt att utveckla en åtgärdsplan för att hantera dessa. Detta är avgörande för att säkerställa en framgångsrik avslutning på affärstransaktionen. 

 • Förhandlingsfas: Resultaten från granskningen används för att förhandla villkor.
 • Åtgärdsplan: Eventuella problem som upptäcks bör åtgärdas.

En väl genomförd granskning är avgörande för framgång i affärstransaktioner. Den ger en djupgående förståelse av ett företag och minimerar risker. Genom att noggrant genomföra alla steg kan företag och investerare fatta säkrare och mer informerade beslut.